fbpx

Contestație Împotriva Executării Silite – Dreptul Tău de a Anula Actele de Executare

Contestație Împotriva Executării Silite - Dreptul Tău de a Anula Actele de Executare

Dacă sunteți executat silit pentru neachitarea unor obligații de plată datorate bugetului de stat sub formă de impozite, taxe, contribuții etc. și nu ați intrat în posesia titlului de creanță (de regulă decizia de impunere) și/sau a titlului executoriu în baza căruia s-a început executarea silită, trebuie să știți că există o mare posibilitate ca acea executare silită să se desfășoare în mod nelegal.

În astfel de situații, sunteți îndreptățiți să formulați ORICÂND contestație împotriva executării silite prin care să solicitați ANULAREA ÎNTREGII EXECUTĂRI SILITE, fără a fi ținuți de termenul imperativ de 15 zile prevăzut de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În mod evident, nu trebuie să formulați nici cerere de repunere în termenul de formulare a executării silite.

Modalitatea de comunicare a actelor de executare silită poate fi un punct vulnerabil atunci când analizăm legalitatea procedurii de executare silită demarată în virtutea dispozițiilor din Codul de procedură fiscală.

Nu puține sunt situațiile în care, pe fondul schimbării domiciliului sau a mutării în străinătate în scop profesional, contribuabilii nu mai ajung în posesia actelor juridice prin care sunt individualizate și stabilite obligațiile fiscale și nici în posesia actelor de executare silită ulterioare. Astfel de situații ar putea construi un raționament puternic pentru anularea tuturor actelor de executare silită.

Legiuitorul a pus în sarcina organelor fiscale diverse alternative de comunicare a actelor administrative fiscale, reglementate detaliat în Codul de procedură fiscală. Astfel, instituțiile abilitate au posibilitatea comunicării titlurilor de creanță și a titlurilor executorii fie prin poștă, la domiciliul fiscal, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului/ curatorului acestuia sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Important este de reținut faptul că, în cazul în care comunicarea prin mijloacele descrise anterior nu este posibilă din varii motive, comunicarea actelor trebuie să fie făcută în mod obligatoriu prin publicitate, prin afișarea unui anunț în care se menționează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.

ATENŢIE! Anunțul privind comunicarea prin publicitate trebuie să fi fost afișat, concomitent, la sediul organului fiscal emitent și pe pagina de internet a ANAF/autorității administrației publice locale.

O altă chestiune ce trebuie analizată cu atenție este legată de cuprinsul acestor anunțuri colective prin care se comunică emiterea unor acte administrative către contribuabili. În practică, există situații în care organele de executare fac dovada comunicării actelor de executare silită prin anunțuri colective ce cuprind exclusiv numărul și data emiterii somației privind executarea silită. Considerăm că, în mod legal, comunicarea prin publicitate ar trebui să includă nu doar somația ci și titlul executoriu emis în urma constatării scadenței creanței.

În ansamblu, organele de executare trebuie să facă dovada comunicării nu doar a somației privind executarea, ci şi a titlului executoriu, respectiv a titlului de creanță.

Așadar, va trebui să urmărim un raționament simplu. În cazul nostru, pentru ca titlul de creanță să devină titlu executoriu este necesar ca acesta să fie comunicat debitorului, cu posibilitatea de a le contesta pe cale administrativă.

Împotriva deciziei pronunțate de organul administrativ-jurisdicțional, debitorului ar trebui să i se ofere dreptul să exercite contestația la secția de contencios administrativ a tribunalului iar la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești sau la expirarea termenului de contestare, după caz, organul fiscal să emită un titlu executoriu și o somație care pot fi contestate pe calea contestației la executare.

Dacă titlul de creanță nu a fost comunicat în mod legal avem o procedură de executare silită viciată încă din prima etapă deoarece neîncepând să curgă termenul legal pentru contestarea titlului de creanță, nici termenele legale ulterioare pentru actele interdependente și subsecvente nu au început să curgă.

Prin contestația la executarea silită veți putea pune în discuție toate aceste aspecte ce nu țin de conținutul obligației de plată, însă având în vedere complexitatea unei astfel de proceduri, vă recomandăm să apelați la sfatul unui specialist pentru o mai bună înțelegere a situației juridice în care vă aflați și pentru o reprezentare cu succes.

Articol de av. Elena Gaina

Cere o cotatie / Ai nevoie de ajutor ?

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.