fbpx

Cum scăpăm de executarea silită demarată de recuperatorii de creanțe

În fapt, reclamanții, PIROIU ION și PIROIU LILIANA, în calitate de debitori-reclamanți – prin reprezentant convențional avocat Lucia Pascaru – au formulat contestație la executarea silită demarată de un executor judecătoresc la cererea creditoarei Investcapital LTD și au solicitat:

  • Anularea tuturor formelor de executare silită, în temeiul disp. art. 712 al. 1 al Codului de Procedură Civilă;
  • Întoarcerea executării silite, în temeiul art. 723 C. Proc. Civ;
  • Obligarea creditoarei la plata cheltuielilor de judecată.

 

Executarea silită, în detaliu

În fapt, la data de 08.06.2018, reclamantul P. I. a primit de la BEJ Z. V. un număr de șapte adrese de înștiințare. Acestea priveau înființarea popririi asupra conturilor sale, emise în dosarul de executare silită, fără să primească vreo altă comunicare anterior acestui moment. În cuprinsul adreselor de înștiințare privind măsura popririi, se arată faptul că cererea de executare silită este formulată de creditoarea Investcapital. Titlul executoriu este reprezentat de contractul de credit încheiat cu Banca Millennium SA.

În urma studierii dosarului de executare silită, am observat faptul că cererea de executare silită a fost formulată la data de 8.05.2018 de către creditoarea InvestCapital pentru suma totală de 4.206,08 euro (debit principal) ce rezultă din titlul executoriu contract de credit încheiat cu Banca Millennium SA.

Conform graficului de rambursare, creditul trebuia restituit în 54 de rate lunare. Prima rată a debitului era datorată începând cu data de 28.07.2008, iar ultima rată trebuia achitată până la data de 28.12.2012. Astfel, creditul era încheiat pentru o perioadă de 4 ani și jumătate.

 

Creanța executată nu este exigibilă

Din postura de avocat al reclamanților, AM INVOCAT PRESCRIPȚIA dreptului de a obține executarea silită pentru ratele mai vechi de 3 ani. Aceasta prevede că sumele exigibile anterior datei la care creditorul a formulat cererea de executare silită sunt prescrise.

Având în vedere faptul că dreptul de a cere executarea silită a creditului s-a născut la data de 28.07.2008, ne aflăm sub imperiul Decretului nr. 167 din 10 aprilie 1958, astfel că dispozițiile legale incidente în cauză sunt cele de la art. 6, potrivit cărora:

„Dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executoriu se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani.”

precum și ale art. 7, potrivit căruia:

„Prescripția începe să curgă de la data când se naște dreptul la acțiune sau dreptul de a cere executarea silită.”

Potrivit art. 16 din Decretului nr. 167 din 10 aprilie 1958, „prescripția se întrerupe: 

  1. prin recunoașterea dreptului a cărui acțiune se prescrie, făcută de cel în folosul căruia curge prescripția. În raporturile dintre organizațiile socialiste, recunoașterea nu întrerupe curgerea prescripției; 
  2. prin introducerea unei cereri de chemare în judecată ori de arbitrare, chiar dacă cererea a fost introdusă la o instanță judecătorească, ori la un organ de arbitraj, necompetent; 
  3. printr-un act începător de executare.”

 

contenstație pentru executarea silită

 

Rezolvarea speței de contestație a executării civile

Deoarece termenul de prescripție a fost întrerupt ultima oară la data de 05.04.2013 – când a început executarea silită prin executorul judecătoresc Guli Constantin – întrerupere ce a durat până la data de 30.1.2014, când a încetat executarea silită, rezultă că sunt aplicabile disp. art. 17 din Decretul nr. 167/1958, care stipulează că „după întrerupere începe să curgă o nouă prescripție”.

Astfel, după întreruperea prescripției calculată de la data încetării executării silite, respectiv data de 30.01.2014, au trecut, în mod neîntrerupt 4 ani și 6 luni.

În concluzie, la data formulării cererii de executare silită (08.05.2018), creditul era prescris, deoarece termenul de 3 ani se împlinise la data de 30.01.2017.

 

Prin sentința civilă, instanța de judecată a admis contestația formulată, a dispus anularea întregii executări silite, restituirea tuturor sumelor poprite și rambursarea integrală a cheltuielilor de judecată.

Decizia a rămas definitivă prin neapelare de către InvestCapital.

 

 

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.