fbpx

DIVIDENDELE. Ce sunt acestea şi cum se plătesc.

contractul de muncă

Potrivit Articolului 67 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie ”dividend”.

Aşadar, dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare şi anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale. Bineînţeles că prin actul constitutiv se pot prevedea diferite alte modalităţi de distribuire a dividendelor.

Dividentele se pot plăti în mod opţional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferentelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situaţiile financiare anuale.

Plata diferenţelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobânda penalizatoare legală.

Este de asemenea posibil ca prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor să se stabilească o dobândă mai mare.

În cazul în care societatea distribuie dividendele în mod parţial între asociaţi sau acţionari în cursul anului financiar, este obligatoriu ca situaţiile financiare anuale să evidenţieze dividendele atribuite parţial şi să regularizeze diferenţele rezultate, în mod corespunzător.

În cazul în care asociaţii sau acţionarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situaţiile financiare anuale, acestea se achită societăţii în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale.

În caz contrar, asociaţii sau acţionarii datorează, după acest termen, dobânda penalizatoare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.

Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri.

În cazul în care au fost plătite dividende contrar dispoziţiilor legale, acestea se restituie societăţii, însă numai în situaţia în care societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau că trebuia să o cunoască, în împrejurările date.

De asemenea, societatea are dreptul de a formula acţiunea de restituire a dividendelor, plătite contrar prevederilor legale, în termen de 3 ani de la data distribuirii lor. Ulterior acestui moment, acţiunea de restituire a dividendelor va fi respinsă ca tardivă.

În situaţia în care a avut loc o cesiune a acţiunilor într-o societate, dividendele care se cuvin dupa data transmiterii acţiunilor aparţin, în mod evident, cesionarului.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.